Energy Healing Pricing

Book an Appointment Online

Jin Shin Jyustu Healing

30 Minute Jin Shin Jyustu $60.00 (Package of 5 $275.00)

45 Minute Jin Shin Jyustu $75.00 (Package of 5 $350.00)

60 Minute Jin Shin Jyustu $95.00 (Package of 5 $440.00)

75 Minute Jin Shin Jyustu $110.00 (Package of 5 $510.00)

90 Minute Jin Shin Jyustu $125.00 (Package of 5 $580.00)

Reiki Healing

30 Minute Reiki $60.00 (Package of 5 $275.00)

45 Minute Reiki $75.00 (Package of 5 $350.00)

60 Minute Reiki $95.00 (Package of 5 $440.00)

Soma Pi Healing

30 Minute Soma Pi Healing $60.00 (Package of 5 $275.00)

45 Minute Soma Pi Healing $75.00 (Package of 5 $350.00)

60 Minute Soma Pi Healing $95.00 (Package of 5 $440.00)

Crystal Healing

60 Minute Crystal Healing $95.00 (Package of 5 $440.00)

90 Minute Crystal Healing $125.00 (Package of 5 $580.00)